The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

10

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


101

Demografi1 adalah kajian saintifik mengenai penduduk berkaitan saiz, struktur2 dan pembangunan; ia mengambilkira aspek kuantitatif bagi ciri-ciri umumnya. Ia adalah asas kepada sains kependudukan8 yang meliputi pelbagai bidang yag saling berkaitan seperti demografi ekonomi (104-1), demografi sosial (104-2), genetik kependudukan (104-4), demografi sejarah (102-1), demografi matematik (102-6) dan begitu juga sumbangan daripada perundangan, perubatan, epidemiologi (423-6), sosiologi, psikologi, geografi dan falsafah. Dalam terminologi statistik, sebarang pengumpulan bagi elemen-elemen yang berbeza dipanggil populasi3, yang sama adalah sinonim dengan sejagat3. Walau bagaimanapun, dalam pengunaan demografi, istilah populasi4 merujuk kepada kesemua penghuni5 bagi kawasan tertentu, meskipun kadangkala ia digunakan oleh sebahagian penghuni sahaja[sebagai contoh, penduduk umur persekolahan (cf. 346-7), penduduk boleh berkahwin (cf. 514-2)]. Kumpulan-kumpulan tersebut dipanggil sub-populasi6. Istilah kependudukan kebiasaannya digunakan untuk menunjukkan lebih spesifik saiz7, sebagai contoh, jumlah bilangan7 bagi agregat yang disebut dalam no. 101-4.

102

Beberapa sub-disiplin tertentu dalam demografi mempunyai nama-nama khusus menggambarkan objektif atau metodologinya. Demografi sejarah1 adalah berkenaan dengan penduduk pada masa lalu yang mana rekod bertulisnya boleh diperolehi. Apabila tiada sumber-sumber tersebut, kajian mengenai penduduk pada masa lalu dipanggil demografi paleo2 . Dalam demografi deskriptif3, bilangan, taburan geografi, struktur dan perubahan penduduk diterangkan oleh sumber-sumber statistik penduduk4 atau statistik demografi4. Pengolahan bagi hubungan kuantitatif antara fenomena demografi tanpa mengambilkira hubungannya dengan fenomena lain dipanggil demografi teori5 atau demografi tulen5; kerana ia menggunakan pelbagai kaedah matematik, secara amalannya, ia dikenalpasti sebagai demografi matematik6. Kajian yang menggunakan analisis demografi (103-1) kepada penduduk sebenar kebiasaannya dipanggil pengajian demografi7. Ia memberi fokus mengenai situasi demografi semasa8 atau keadaan demografi semasa8, sebagai contoh, perubahan penduduk dan indikator-indikatornya sepanjang tempoh yang singkat dan terkini. Kesemua bidang yang lepas memberi lebih penekanan kepada aspek numerik bagi fenomena, dan kadangkala dirujuk sebagai demografi formal9, apabila ia hanya digunakan untuk mengetahui saiz dan struktur penduduk. Sebaliknya, istilah yang lebih luas iaitu pengajian kependudukan10 turut mengandungi pengolahan bagi hubungan antara peristiwa demografi dan fenomena sosial, ekonomi dan lain-lain.

103

Analisis demografi1 adalah cabang bagi demografi formal yang mengawal kesan saiz dan struktur penduduk terhadap fenomena demografi2 dengan mengasingkan perbezaan bagi setiap pembolehubah demografi yang dipanggil fenomena penggangu3. Ia juga mengkaji hubungan antara pembolehubah-pembolehubah demografi dan bagaimana ia berinteraksi untuk membentuk struktur penduduk. Perbezaan dilakukan antara analisis kohort4 atau analisis generasi4 yang memberi fokus kepada kohort yang ditakrifkan secara terperinci (cf. 117-2) mengikut masa, dan analisis keratan rentas5 atau analisis tempoh5 yang memberi fokus kepada fenomena demografi yang berlaku semasa selang masa yang tepat (seperti sesuatu tahun kalendar) antara beberapa kohort.

104

Kajian mengenai hubungan antara fenomena demografi dan fenomena ekonomi serta sosial membentuk cabang kajian yang lain. Istilah demografi ekonomi1 dan demografi sosial2 telah digunakan oleh beberapa penulis. Demografi juga adalah berkenaan kajian kualiti penduduk3 yang kebiasaannya merujuk kepada taburan dan pemindahan ciri-ciri keturunan (910-3) yang mana adalah subjek bagi genetik penduduk4. Ekologi manusia5 adalah pengajian mengenai taburan dan organisasi bagi komuniti yang memberi perhatian kepada pelaksanaan proses-proses kompetitif dan kooperatif dan mempunyai sebahagian daripada perkaranya adalah sama dengan demografi. Bidang kajian dan metodologi adalah lebih mempunyai jalinan dalam bidang demografi dan geografi manusia7. Biometri6 atau biometrik6 dan epidemiologi8 juga adalah berkenaan dengan aplikasi kaedah-kaedah statistik dalam semua bentuk kajian biologi dan perubatan.

105

Akhirnya, terdapat teori kependudukan1. Istilah ini tidak sepatutnya dikelirukan dengan demografi teori (102-5). Teori kependudukan dibentuk untuk menerang atau meramalkan interaksi antara perubahan dalam penduduk dan ekonomi, sosial, psikologi atau lain-lain faktor. Teori kependudukan kadangkala membentuk asas bagi dasar kependudukan2 (cf. §930), yang berkaitan dengan tindakan yang diambil untuk mempengaruhi perubahan penduduk.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93