The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

40

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


401

Kajian mengenai mortaliti1 adalah berkaitan dengan kesan kematian terhadap populasi. Istilah umum kadar mortaliti2 atau kadar kematian2 mengandungi kesemua kadar (133-4) yang mengukur kekerapan kematian3. Kebiasaannya, kadar kematian kasar4 akan digunakan dalam mengira kadar kematian (cf. 136-8 bagi perbincangan umum mengenaikadar kasar). Kadar ini adalah dikira secara tahunan dan ia adalah nisbah bagi bilangan kematian tahunan kepada bilangan penduduk yang terdedah kepada risiko kematian dalam sesuatu tahun. Bilangan penduduk yang terdedah kepada risiko ini adalah menyamai min penduduk5 atau purata penduduk5 bagi sesuatu tempoh, dan penduduk pada titik pertengahan sesuatu tempoh kebiasaannya akan menggantikan purata penduduk tersebut sekiranya saiz penduduk berubah secara agak seragam. Sekiranya hanya kajian mengenai mortaliti bagi sesuatu sub-populasi (101-6) dilakukan, kadar kematian tertentu (134-6) terutamanya kadar kematian umur-jantina tertentu6 adalah lebih kerap digunakan. Kadar kematian umur tertentu7 digunakan apabila tidak membezakan antara jantina.

402

Kadar kematian tertentu digunakan untuk mengkaji perbezaan mortaliti1 antara kumpulan, dan rujukan dilakukan bagi lebihan mortaliti2 bagi satu kumpulan terhadap kumpulan lain, atau terhadap baki populasi. Ia diukur melalui indeks lebihan mortaliti3. Kajian mengenai perbezaan pada kadar kematian bagi pekerjaan tertentu dipanggil kajian mengenai mortaliti pekerjaan4. Mortaliti pekerjaan5 boleh juga dirujuk sebagai mortaliti daripada bahaya-bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dipanggil penyakit pekerjaan6.

403

Kadar kematian kasar (401-4) adalah bergantung kepada struktur [terutamanya struktur umur (325-6)] bagi penduduk sebagaimana paras mortaliti. Sekiranya mortaliti bagi penduduk yang berbeza ingin dibandingkan, kadar mortaliti terpiawai1 atau kadar kematian disesuaikan1 kadangkala dikira bagi menghilangkan kesan perbezaan tersebut dalam struktur penduduk (144-4). Umur adalah ciri-ciri di mana kadar mortaliti kerap disesuaikan dengan merujuk kepada populasi piawai2 dalam sesuatu struktur. Sekiranya kadar-kadar tertentu (134-6) bagi penduduk yang dikaji boleh diperolehi, kaedah pemiawaian langsung3 akan digunakan. Sekiranya tiada, kadar mortaliti terpiawai akan diperolehi melalui kaedah pemiawaian tidak langsung4. Kebanyakannya, indeks-indeks mortaliti bandingan5 akan dikira melalui penggunaan kadar mortaliti piawai6 bagi kumpulan penduduk berbeza yang dikaji dan menjumlahkannya untuk memperolehi jangkaan bilangan kematian; indeks-indeks ini diperolehi dengan membandingkan kematian tercerap7 dalam populasi dengan kematian jangkaan8.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93