The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

91

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


910

Dalam eugenik1, disiplin yang mencari jalan untuk meningkat kualiti hidup penduduk, penekanan diberikan kepada peranan keturunan2, perpindahan ciri keturunan3, seperti warna mata, dari satu generasi ke generasi lain. Ciri yang diperoleh 4 tidak di pindah. Ciri maut5 amnya membawa kematian awal janin.

  • 1. Eugenik, n. - eugenik, adj. - eugenik, n.: a pakar eugenik.
  • 2. keturunan, n. - keturunan, adj.

911

Pemindahan ciri keturunan beroperasi menerusi gen1 yang diwarisi kepada anak oleh ibu bapa mereka. Genetik2adalah sains berkenaan dengan pewarisan dan kesan faktor keturunan. Gen dibawa oleh kromosom3 adalah filamen panjang DNA (asid deoksiribonukleik) yang terletak dalam nukleus sel. Kedudukan gen pada kromosom dipanggil lokus4. Gen yang menduduki lokus4 yang sama mengakibatkan sifat-sifat yang sama, walaupun ia boleh berlaku dalam pelbagai cara yang sesuai dengan pelbagai alel5 gen dalam lokus tersebut. Sel baru yang dibentuk oleh penyatuan dua sel seksual atau gamet6 semasa proses persenyawaan (602-1) dipanggil zigot7.

  • 1. Semua gen yang dibawa oleh individu adalah secara kolektif dikenali sebagai pembawaan genetik
  • 2. Genetik, n. - genetik, adj. - pakar genetik

912

Set yang mempunyai dua gen individu pada lokus yang sama dinamakan sebagai genotip1; genotip dikatakan homozigos2 sekiranya beberapa alel yang serupa pada sesuatu lokus; jika sebaliknya ia dikatakan heterozigos3 . Fenotip4 mengandungi ciri yang dapat dilihat seperti yang ditentukan oleh genotip dan persekitaran. Sekiranya individu heterozigos (AA ') tidak boleh dibezakan daripada individu homozigos (AA), alel A dikatakan lebih dominan5 daripada A', dan 'A dikatakan resesif6. Gen tertakluk kepada perubahan secara tiba tiba dan rawak, dipanggil mutasi7. Panmiksia8 or pengawanan rambang8 memastikan agihan seragam gen dalam populasi.


  • 7. Mutasi, n. - mutan, adj. or n.

913

Perbezaan sering dibuat dalam dasar eugenik antara eugenik positif1, bertujuan untuk meningkatkan bilangan orang yang dipercayai mempunyai ciri yang diingini, dan eugenik negatif2 yang bertujuan untuk menghalang pembiakan orang yang dijangka akan memindah ciri yang tidak diingini atau kecacatan keturunan3. Banyak perhatian telah diberikan kepada perbincangan pensterilan eugenik4,yakni pensterilan orang yang berkemungkinan untuk mewarisi ciri yang tidak diingini kepada keturunan mereka. Bantahan terhadap langkah ini telah dibangkitkan atas alasan moral dan juga kerana keberkesanannya yang agak rendah dalam mengurangkan kekerapan gen resesif (912-6). Antara langkah yang dicadangkan adalah pemeriksaan pra perkahwinan5 bertujuan untuk memberi pasangan yang ingin berkahwin pengetahuan mengenai kualiti zuriat mereka supaya bakal pasangan perkahwinan disgenik6,yakni, orang-orang yang berkemungkinan menghasilkan anak cacat dapat diberi amaran.

914

Kebarangkalian seseorang individu yang berada dalam umur biak akan mempunyai bilangan keturunan tertentu yang juga mencapai umur biak bergantung kepada genotip (912-1). Reproduksi bezaan ini dipanggil pemilihan1. Nilai pilihan2 or nilai kecergasan2 sesebuah genotip adalah bilangan relatif anak yang mempunyai genotip yang hidup sehingga umur biak. Min nilai pilihan3 or kecergasan3 penduduk adalah bersamaan dengan purata nilai memilih untuk genotip ahli-ahlinya. Beban genetik penduduk adalah penurunan relatif dalam nilai min kecergasan akibat dari kehadiran genotip berbeza dengan pelbagai nilai kecergasan. Turun naik rawak kekerapan gen yang khusus dijumpai dalam generasi penduduk berbeza dipanggil hanyutan genetik. Struktur gen6 penduduk merujuk kepada pengagihan frekuensi alel (911-5)berbeza (911-5) pada lokus (911-4)yang diberikan (911-4) dalam kalangan penduduk. Struktur genotip 7 penduduk merujuk kepada pengagihan genotip yang berlainan pada lokus yang sama.

915

Dalam kes individu pembiakbakaan dalam, iaitu, seseorang individu yang mempunyai ibu bapa seketurunan, dua gen dikatakan sebagai gen seiras1 mengikut keturunan, jika kedua-duanya dibawa oleh nenek moyang yang sama dan pada lokus yang sama. Kebarangkalian seorang individu yang dipilih secara rawak dalam kalangan penduduk membawa dua gen seiras mengikut keturunan adalah pekali pembiakbakaan dalam2 penduduk. Pekali persanakan3 penduduk adalah kebarangkalian dua individu yang terpilih secara rawak dalam kalangan penduduk membawa gen seiras mengikut keturunan yang serupa pada lokus yang sama.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93